Sirkulærøkonomien vokser fram – gir reduserte utslipp og skaper nye arbeidsplasser

Rolf Olaf Larsen

For å lykkes med sirkulærøkonomi må vi ta ansvar; både du og jeg som privatpersoner og konsumenter, og aktørene i bransjen

Avfall er ikke lenger «bare avfall», men ressurser som kan gjenbrukes, resirkuleres og repareres. Når det blir knapphet på viktige ressurser i verden, vil vår evne til å utnytte og gjenvinne ressursene bli helt avgjørende, og vil gi et stort konkurransefortrinn for dem som lykkes med det. 

Den økonomiske logikken vår er med andre ord i ferd med å endres, fra lineær økonomi til sirkulærøkonomi. Den lineære består i å produsere varer som forbrukerne kjøper, bruker og kaster. Det gir et overforbruk av ressurser og store mengder avfall. Avfallsmengden varierer fra land til land. Innenfor EU er det Danmark som topper statistikken over kommunalt avfall pr. innbygger, mens nordmenn genererer mindre enn gjennomsnittet i Europa. 

I den sirkulære økonomien ser vi på hele livssyklusen til et produkt, det produseres kun tilstrekkelige mengder varer, og avfall betraktes som viktige råvarer. Brukte varer blir enten gjenbrukt, repareret eller resirkulert. Ved resirkulering kan brukte varer inngå som råvare i produksjon av nye varer, f.eks. metaller og papir, og biprodukter i en produksjonsprosess kan være råstoff til nye produkter. Dermed reduseres behovet for å produsere nye varer, og utslippene går ned. 

Allerede på 1920-tallet kom systemteoretikeren R. Buckminster Fuller med følgende utsagn: «Forurensning er ikke noe annet enn ressurser vi ikke høster. Vi tillater dem å spre seg fordi vi er uvitende om verdien av dem»

En studie i sju Europeiske land viser at en overgang til sirkulærøkonomi kan redusere landenes klimagassutslipp med opp til 70 prosent, og øke sysselsettingen med 4 prosent. Nye arbeidsplasser vil komme som et resultat av at det utvikles nye bransjer basert på foredling av avfall og produksjon av nye varer. Sør-Korea, USA og Kina har det siste tiåret startet forskningsprogrammer som skal stimulere sirkulærøkonomi ved å fremme gjenbruk og resirkulering. I følge magasinet Nature sin sommerutgave som hadde en større artikkel om sirkulærøkonomi, går Europa med museskritt i forhold. Først i 2014 inviterte EU til nye prosjekter gjennom Horizon 2020 med økonomisk støtte til sirkulærøkonomi prosjekter. 

For å lykkes med sirkulærøkonomi må aktørene ta ansvar; både du og jeg som privatpersoner og konsumenter, og aktørene i bransjen. Produsentene må sikre at vi genererer mindre avfall gjennom å utvikle og produsere varer som kan gjenbrukes og resirkules, og markedet må ta i mot og skape nye verdier av «avfallet», som i eksempelet Glava som bruker knust glass i produksjon av isolasjonsmaterialer i stedet for bruk av nytt glass. 

For å få opp de gode prosjektene og utvikle nye teknologier innenfor sirkulærøkonomi trengs kompetanse på mange nivåer, spesielt innenfor teknologi, engineering, drift og vedlikehold, samt industrialiseringsressurser. Vi mener Herøya Industripark har gode muligheter til å legge til rette for denne typen prosjekter, blant annet gjennom Pilotarena Herøya hvor man får anledning til å teste ut ideer og teknologier i større skala.

I tillegg har vi muligheten til å stimulere til samarbeid mellom bedrifter i industtriparken, ved å bidra til å få identifisert energi- og avfallsstrømmer og biprodukter som andre vil kunne ha nytte av, og dermed skape nye forreteningsideer og arbeidsplasser. 

22. september 2016 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler