Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Bane NOR kostnadsberegner godsterminalen på Herøya

Bilde av Sven Tore Løkslid, Hans Hilding Hønsvall, Sverre Gotaas, Hanne Gro Haugland og Lene Rambekk

JERNBANE: Fra venstre: Fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid, leder i Herøya Industripark AS Sverre Gotaas, leder for Hovedutvalg for samferdsel og arealer i Vestfold Hans Hilding Hønsvall, leder for Vekst i Grenland Gro Haugland og driftssjef i Herøya Industripark AS Lene Rambekk.

Jernbanedirektoratet har gitt Bane NOR i oppdrag å utrede kostnadene med å oppgradere den gamle jernbanelinjen til Herøya Industripark og å bygge en jernbaneterminal på området. Rapporten vil være grunnlaget for investeringsbeslutningen.

– Det vi konkret skal gjøre, er å kartlegge kostnadene for å etablere terminalen med spor fra Porsgrunn stasjon med veksel ut til Herøya. Dette er en jernbanelinje som eksisterer, men som må rustes opp for å takle den transporten som eventuelt skal gå der, sier leder for terminaler i Bane NOR Kjell Maudal. –Vi er opptatt av å ha en god dialog med Herøya Industripark AS som arealeier og fasilitator for området. Samtidig skal vi også ha en tett dialog med godsnæringen for å sikre god argumentasjon når vi skal legge dette fram for Jernbanedirektoratet.

Vurderer statlig eller privat aktør

Når rapporten er levert til Jernbanedirektoratet, vil den ligge til grunn for en investeringsbeslutning. Det er for tidlig å si når rapporten er klar, men Bane NOR er opptatt av at dette ikke skal bli en langdryg prosess. Rapporten skal kartlegge investeringsbehov, eventuell driftsmodell, vurdering av markedet og ulike finansieringsmodeller. Det er ikke sikkert at det er Staten som ender opp med finansieringen, det kan godt være private aktører som tar kostnadene.

Politisk støtte fra Telemark og Vestfold

– Nå skjer det noe i denne saken, sier fylkesordfører i Telemark Sven Tore Løkslid. – Det er bra, for dette er et prosjekt som bygger sammen Vestfold og Telemark. Jernbaneterminalen på Herøya med tilknytning til Vestfoldbanen vil øke næringslivsattraktiviteten og legge til rette for etableringer og vekst.

Løkslid får støtte av politikerkolleger fra Vestfold. – Åpningen av Eidangerparsellen har ført til at avstanden mellom Larvik og Porsgrunn er blitt kortere. Det betyr mye for persontrafikken, men åpner også muligheter for gods, sier Hans Hilding Hønsvall, som leder Hovedutvalget for samferdsel og arealer i Vestfold. Fylkestinget i Vestfold har bevilget penger til Larvik havn, som er fylkets havn for godstrafikk, og politikerne i de to fylkene som snart slås sammen, har lenge jobbet med en interregional plan for godstransport.

Stor betydning for klima og nærmiljø

– Jernbanen er viktig for å få redusert antall vogntog inn og ut av parken, fastslår leder av Herøya Industripark AS, Sverre Gotaas. – Yara Birkeland kommer til å ta unna 20.000 lastebillass i året, men det gjelder å få redusert resten av trafikken også.

Gotaas får støtte av leder i Vekst i Grenland Gro Haugland, som legger vekt på industriens ansvar for å jobbe for transportløsninger som er mer klimavennlige og bedre for lokalmiljøet på Herøya.

Herøya Industripark kan bli den aller første

Yara er godt i gang med sitt prosjekt for autonom transport av gjødsel fra sine fabrikker. Om det etableres en autonom jernbaneterminal, vil Herøya Industripark være det første stedet i verden som kobler sammen bil, båt og bane i en autonom løsning.

– En slik endring i trafikkbildet betyr at vi må gjøre en del grep internt i den fysiske infrastrukturen, sier driftssjef i Herøya Industripark AS, Lene Rambekk. – Vi får et nytt grensesnitt mot jernbanen og mot Yara Birkeland. Vi må endre infrastrukturen for å tilpasse oss til autonom trafikk, vanlig transport og myke trafikanter. I tillegg må vi oppgradere nettverk for å styre og kontrollere den autonome trafikken.

En framtidig terminal på Herøya blir en del av et godskonsept der Larvik havn og Grenland havn utgjør de to andre samarbeidspartnerne. Seinere kan det komme til andre aktører som styrker prosjektet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler