Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Godsterminal på Herøya – et spennende prosjekt under utredning

Styringskomiteen

Styringskomiteen for godsterminal på Herøya samlet. Fra venstre Kjell Ivar Maudal, Bane NOR, Sverre Gotaas, Herøya Industripark AS, Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland, Lene Rambekk, Herøya Industripark AS, Bjørn Bryne, Per Ståhl og Ove Skovdahl fra Jernbanedirektoratet.

Forholdene ligger godt til rette for en jernbaneterminal for gods i Herøya Industripark. Det mener Jernbanedirektoratet og Bane NOR som utreder saken sammen med vertskapet i industriparken, Vekst i Grenland og Grenland Havn. En samfunnsøkonomisk analyse er en viktig del av utredningen.   

– Herøya har hatt godsterminal tidligere, og det ligger godt til rette for å reetablere den. Det viktigste argumentet er å få overført gods fra vei til bane, noe som vil gi miljø- og sikkerhetsgevinster, understreker Ove Skovdahl i Jernbanedirektoratet.

Samfunnsøkonomisk nytte

Skovdal leder styringskomiteen som nå utreder terminalen, og han har hovedansvaret for en samfunnsøkonomisk analyse som skal gi svar på om prosjektet har samfunnsnytte og er verdt å gå videre med. Rundt årsskiftet regner komiteen med å ha indikative svar på noen av momentene som inngår i analysen, som lønnsomhet og ulike virkninger av tiltaket. 

Finansiering av prosjektet er også et viktig tema i styringskomiteen. Her er det tre hovedmodeller; statlig terminal, privat terminal eller en hybrid modell med både offentlige og private aktører. – I en region og en industripark med mange virksomheter og interessenter er fordeling av roller og ansvar en viktig del av prosjektet, understreker Skovdahl.

Integrert i industriparken   

Skovdahl trekker fram ett moment som gjør prosjektet spesielt interessant.

– Det spesielle er at vi utreder en godsterminal som, hvis den blir realisert, blir en integrert del av en industripark med mange bedrifter og et stort godsvolum. Her er det spennende planer om autonom håndtering av gods, blant annet i Yara Birkeland-prosjektet, og på en godsterminal vil man kunne etablere tilsvarende løsninger, påpeker han. 

Fra båt til bane

En godsterminal på Herøya vil ikke bare bidra til å få gods fra vei til bane. Kjell Ivar Maudal i Bane NOR er også opptatt av samspillet mellom båt og bane.

– Vi kan se for oss gods komme til Herøya sjøveien, for så å bli overført til bane, og motsatt. Samspill med lokale transportører vil være viktig for å få til effektiv logistikk, understreker Maudal.

Bane NOR sin rolle i prosjektet er først og fremst å se på tekniske løsninger, og de jobber nå med utkast til hvordan terminalområdet kan utformes.

– Vi vurderer en løsning med tre spor, ett for togene som kommer inn og går ut og to lastespor med kjørebane mellom, samt et depot for lagring av containere, forklarer han. Togene skal kunne lastes i 450 meters lengde, slik at området blir rundt 600 meter langt. 

Viktig ressurs

Direktør Sverre Gotaas i Herøya Industripark AS er svært tilfreds med at Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med utredningen. Han mener en godsterminal i Herøya Industripark vil være et godt miljø- og sikkerhetstiltak, og være en viktig ressurs for hele regionen.

– En slik terminal vil ikke bare være for virksomhetene på Herøya. Tanken er at alt gods som ikke kan fraktes med Yara Birkeland skal kunne gå på jernbane, også gods fra firmaer utenfor industriparken, understreker han.  

Støttes av lastebileierne 

Målet om å få mer gods fra vei til bane støttes også av lastebilnæringen. Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund mener at mer gods på jernbane inn og ut av Norge vil gi flere positive ringvirkninger, blant annet for miljø og klima. I et intervju med Dagsavisen nylig peker han på at jernbane egner seg særlig godt for volumtransport over lange avstander, typisk bulk, tømmer og containere. 

Mo understreker også at lastebilnæringen sliter med stadig større rekrutteringsutfordringer som kan avhjelpes hvis mer gods flyttes fra bil til bane og båt. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler