Sentralbord og resepsjoner i industriparken

ADDCON:

35 56 41 00

Bilfinger:

03247

Equinor

51 99 00 00

EVRY:

06500

Hydro:

22 53 81 00

Inovyn:

35 00 60 00

RHI:

480 99 500

Yara:

24 15 70 00

Hovedresepsjonen

35 92 65 02

Resepsjon 
Forskningsparken

35 92 65 65

SIVA Herøya

35 57 33 00

Herøya Industripark AS

35 92 65 00

Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Vår historie

Inngangsparti Hovedport

Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro i 1928-29, som et produksjonssted for gjødsel. Industriområdet har gjennomgått store forandringer, og er i dag en industripark med plass til mange ulike virksomheter.

1905

 • 2. desember etableres Norsk Hydro, med utgangspunkt i ingeniør Sam Eydes og professor Kristian Birkelands oppfinnelser, visjoner og tro på mulighetene i norsk fossekraft.
 • Det startes gjødselproduksjon på Notodden, med Birkeland-Eyde-metoden.

1928

 • Eidanger Salpeterfabriker, nå Herøya Industripark, er under bygging på Herøya. De første spadetakene ble tatt 2. februar 1928. Anlegget skal videreforedle ammoniakk fra Rjukan (produsert etter HaberBosch-metoden) til nitrogengjødsel (kalksalpeter).

1929

 • Produksjonen av nitrogengjødsel starter 1. juni.

1937

 • Igangsetting av ny fabrikk for produksjon av Fullgjødsel (NKP), med kapasitet på 36.000 tonn/år.

1940-45

 • Tyskerne ønsker å starte produksjon av lettmetaller, de starter bygging av en aluminiums- og en magnesiumfabrikk, og de bygger også en klorfabrikk.
 • Fabrikkanleggene bombes av de allierte 24. juli 1943.

1946

 • Etablering av eget forskningslaboratorium på Herøya, i dag er det Yaras driftslaboratorium.

1947

 • De «tyske fabrikkene» organiseres i et eget selskap, Herøya Elektrokjemiske Fabrikker (HEFA). Staten og Hydro holder 50 prosent av aksjene hver. Hensikten er å få i gang produksjon i de bombede anleggene.
 • Oppstart av klorfabrikken, som ble nedlagt i 1987.

1950

 • Bygging av ureafabrikk, med årskapasitet på 10.000 tonn. Fabrikken nedlegges i 1987, og hadde da en årskapasitet på 200.000 tonn.
 • HEFA starter PVC-produksjon (2.000 tonn/år).

1951

 • Start produksjon av magnesium. Årskapasitet 1.000 tonn. Planlagt «tysk kapasitet» på 10.000 tonn blir nådd i 1960, kapasitet i 2001 er 40.000 tonn.
 • I tillegg kommer en kapasitet for omsmelting av returmetall på 10.000 tonn.
 • Start produksjon av plasten polyvinklorid (PVC). Årskapasitet 2.000 tonn. Kapasitet i 1995 er ca. 90.000 tonn, basert på råstoff (vinylklorid - VCM) fra Hydro Rafnes.
 • Det inngås avtale mellom Staten og Hydro om at Hydro overtar alle statens aksjer i HEFA. Hydro overtar driftsansvaret for HEFAs anlegg og integrerer denne i Eidanger Sapeterfabrikkers drift og organisasjon.

1952

 • Den juridiske prosessen rundt overtakelsen av HEFA avsluttes. Hydro overtar alle aksjene i HEFA og oppløser selskapet.
 • HEFAs virksomhet er fra nå av en del av Hydro og Eidanger Salpeterfabrikker.

1963:

 • Innvielse av første byggetrinn i Herøya Forskningspark

1965

 • Ammoniakkfabrikk Nl, oljebasert. Årskapasitet 125.000 tonn.
 • Revet september 1986, etter eksplosjon året før.

1966

 • Start fullgjødselfabrikk nr. 2. Årskapasitet 170.000 tonn. Tørrdel nedlagt desember 1987, med en kapasitet på 320.000 tonn.
 • Våtdelen leverer i dag råstoff til fullgjødselfabrikk nr. 4.

1967

 • Fullgjødselfabrikk nr. 3 startes som verdens første fullskala prilleanlegg for NPK-gjødsel. Årskapasitet 430.000 tonn, senere økt til 750.000 tonn.

1968

 • Start ammoniakkfabrikk NII, med nafta og våtgass som råstoff. Årskapasitet 350.000 tonn, senere økt til 420.000 tonn.

1970

 • Norsk oljealder starter med det første oljefunnet i Nordsjøen, Ekofisk-feltet, etter at Hydro som eneste norske selskap har engasjert seg i leting. En ny epoke starter for Norsk Hydro, og denne påvirker også sterkt selskapets samlede virksomhet i Grenland.

1977

 • Fornyelse av salpeterproduksjonen.

1978

 • Helt ny magnesiumteknologi, magnesiumkloridlutprosessen. Fabrikken tatt ut av produksjon i 1991.

1982

 • Ny magnesium elektrolyseteknologi.

1987

 • Fullgjødselfabrikk nr. 4, verdens største NPK-fabrikk. Kapasitet 1 000 000 tonn/år, da Norges høyeste bygning (110 meter).
 • Ny kalksalpeterfabrikk, med tallerkengranulering
 • Nedleggelse av klorfabrikk basert på kvikksølvelektrolyse.

1990

 • Igangsetting av nytt anlegg for rensing av vann fra magnesiumproduksjonen. Utslippene av klorerte hydrokarboner reduseres med over 99 prosent. Renseeffekt og driftssikkerhet overstiger alle forventninger, og vekker internasjonal interesse.
 • Med Fullgjødselfabrikk 3 ferdigstilles et nitrogenrenseanlegg. Samlet investering 420 mill. kroner.

1991

 • Oppstart av verdens største salpetersyrefabrikk i juni. Kapasitet 2.000 tonn/døgn.
 • Salpetersyreproduksjonen økes fra 950.000 tonn til 1.2 mill. tonn/år.

1992

 • Ferdigstillelse av nytt kaianlegg for ro-ro skip, som effektiviserer transporten av råvarer og ferdigvarer til og fra Herøya.

1993

 • Sertifiseringsprosesser i gang i alle deler av Hydros virksomhet på Herøya, for å tilfredsstille internasjonale kvalitetskrav (ISO-standard).
 • Hydro Support opprettes for å tilby drifts- og vedlikeholdløsninger til virksomhetene ved Herøya Industripark, og til eksterne kunder innen industri, servicevirksomhet og offentlig forvaltning.

1994

 • Alle produksjonsseksjonene er sertifisert etter ISO-krav.
 • Oppgradering og utvidelse av PVC-fabrikken
 • Bygging av ny fabrikk for produksjon av gjødselstoffet kaliumnitrat og det tekniske produktet saltsyre påbegynnes.

1995

 • Magnesium omsmelteanlegg er under bygging.
 • Forskningssenteret ISO-sertifiseres

1998

 • Ammoniakkfabrikken ombygges, moderniseres og utvides (revamp). Kapasiteten økes til 530.000 tonn og utslipp av ammoniakk til vann reduseres vesentlig.

2001

 • 25. oktober vedtar Hydros bedriftsforsamling å legge ned produksjon av magnesium metall på Herøya, pga. de vanskelige markedsforholdene. Det blir besluttet å drive omsmelteanlegget videre i Hydro-regi.
 • Bedriften ScanWafer inngår avtale med Hydro om å bygge ny fabrikk for silisumwafere til solcellepanel på Herøya.
 • Svenska Mineral inngår avtale om å overta deler av magnesiumstrengen, for produksjon av ulike kalkprodukter.

2002

 • 5. april stenger Hydro Magnesium Norge ned produksjonen av magnesium metall, etter fem måneders gradvis nedkjøring.
 • Hydro etablerer Herøya Industripark og åpner for ekstern industrietablering.

2003

 • RECs første waferfabrikk starter produksjon

2004

 • Hydro skiller ut gjødselvirksomheten som eget selvstendig selskap. Tidligere Agri Porsgrunn, blir en del av Yara International som etableres 1. mars 2004.
 • Selskapet tas opp til notering ved Oslo Børs 25. mars samme år.

2005

 • REC starter bygging av waferfabrikk nr. 2
 • SIC Processing beslutter å bygge en fabrikk for gjenvinning av skjærevæske fra REC

2006

 • Hydro Magnesium omsmelteanlegg stenges.
 • Innenfor industriparkens område er det nå omlag 90 leitakere, hvorav flere store prosessbedrifter
 • REC Wafer beslutter å bygge to nye waferfabrikker på Herøya
 • SIC Processing starter opp sin første fabrikk

2007

 • Statoil og Hydro slår sammen sin olje- og gassvirksomhet, og selskapet StatoilHydro etableres. Mange av de tidligere Hydro-ansatte i industriparken, blant annet ansatte ved Hydros forskningssenter, overføres til StatoilHydro (navnet endres senere til Statoil)
 • Hydro selger petrokjemivirksomheten til det UK-baserte kjemiselskapet INEOS
 • RECs andre waferfabrikk starter produksjon

2008

 • IS Partner (heleid datterselskap til StatoilHydro) blir solgt til EDB Business Partner ASA
 • Hydro Production Partner AS og Produksjonstjenester AS (heleide Hydroselskaper) blir solgt til det tyske selskapet Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS).
 • RECs tredje waferfabrikk starter produksjon

 2009

 • RECs fjerde waferfabrikk starter produksjon
 • SIC Processing starter sin andre fabrikk 

 2010

 • EDB fusjonerer med Ergo Group og danner EDB ErgoGroup
 • Norsk Jernbanedrift beslutter å bygge nytt kontorbygg på utfylt tomt i Gunneklev

2011 

 • REC beslutter å legge ned waferfabrikk 1 og 2
 • SIC Processing beslutter å legge ned fabrikk 1
 • RHI kjøper selskapet SMA Magnesia og beslutter å bygge fabrikk for smeltet MgO

2012

 • RHIs nye fabrikk for smeltet MgO, fused magnesia, starter opp
 • Herøya Industripark AS og Herøya Nett AS etableres som heleide Hydro-selskap
 • REC Wafer Norway AS slår seg konkurs

2013

 • Proventia AS, industri-inkubatoren for vekst og utvikling blir stiftet, og etablerer seg i Herøya Industripark. 
 • Nokas AS overtar Industriberedskapen på Herøya 

2014

 • Yara Norge bygger ny gjødselterminal på Herøya, som erstatter terminalen på Sjursøya i Oslo
 • Yara kunngjør utvidelser av gjødselproduksjon og ny salpetersyrefabrikk for 2,25 mrd. kroner

2015

 • Hydro gjør avtale med Industriarbeidermuseet på Rjukan om å overta historiske gjenstander, dokumenter og fotografier fra Herøya Industripark
 • Norsk Hydro ASA inngår avtale med Oslo Pensjonsforsikring AS om salg av Herøya Industripark AS

2016

 • Elkem Solar beslutter å starte produksjon av silisiumblokker i to av RECs tidligere fabrikker
 • RHI Normag legger ned fabrikken for fused magnesia
 • Salget av Herøya Industripark AS til Oslo Pensjonsforsikring AS blir gjennomført 
 • Industriinkubatoren Proventia har stor pågang av gründere og prosjekter

2017

 • Herøya Industripark AS kjøper REC-bygg 1 og 2, og ser store utviklingsmuligheter
 • Yara kjøper nettselskapet Herøya Nett AS og overtar eierskapet til Hovedkai og Vestre kai
 • Yaras store utvidelsesprosjekt Bamboo, går mot slutten med bl.a. ny salpetersyrefabrikk
Arbeid

Historiebok

Kai og lager

kalksalpeter

Lab

Produksjonshall

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler