Se framover og lytt til de unge i satsing på samferdsel for næringslivet

portrett av mann i skjorte som står i stor resepsjon

– Vi tror det er viktig å utforske framtidsscenarier med å stille nye spørsmål for å finne gode løsninger på infrastruktur og samferdsel i framtiden, sier Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS. Foto: Dag Jenssen

 I dag lanserte NHO Samferdselsløftet, innspill til politikere på næringslivets samferdselspolitikk 2022-2033 og Nasjonal Transportplan.

Samferdselsløftet er ett av ti trekk som skal bidra til å nå målene i NHOs Veikart for å stimulere næringsutvikling i hele landet. Ambisjonen er å skape 250 000 jobber i privat sektor samt realisere klima-, bærekraftsmål og økt eksport frem mot 2030.

Se framover

Skjalg Aasland, leder Utvikling og Byggforvaltning i Herøya Industripark AS, bidro med innspill sammen med flere fra næringslivet i Vestfold Telemark. Se sendingen fra NHO her (innspill fra industrien i Grenland ved ca 1.40.00).

Aasland peker på at samfunnsendringer og teknologiutvikling vil påvirke samferdsel, kommunikasjon og veistrukturer framover. 

– Se framover, gjennom frontruta – ikke bakspeilet når dere legger planer, oppfordret han. – Hør på de unge – det er de som skal bruke den samferdselen og infrastrukturen som planlegges i dag.  

Forventer grønne løsninger

Aasland peker på at det ofte er de samme spørsmålene som går igjen når bedrifter vurderer å etablere seg eller gjøre utvidelser i Herøya Industripark.

– Det handler om tilgang på kraft, ferdig regulert areal, kompetanse og ikke minst logistikkløsninger. Da får vi ofte spørsmål om hvor mange minutter er det til flyplass, nærhet til E18, jernbane, havnefasiliteter og offentlig transport. Vi merker i stadig større grad at bedrifter forventer grønne løsninger for samferdsel – både for ansatte og gods.

Digital og autonom

Med nye grønne løsninger kommer også ny teknologi og ganske store samfunnsendringer, mener Aasland.

Vi merker i stadig større grad at bedrifter som vurderer å etablere seg eller gjøre utvidelser i industriparken, forventer grønne løsninger for samferdsel både for ansatte og gods.

– Teknologien krever at vi i større grad legger til rette for digitale løsninger, digital samhandling, autonomi, fornybare energikilder og så videre. Som vi hørte av innslaget fra ungdommene i møtet (under lanseringen delte tre unge sine tanker om framtiden) tar jo de det nærmest som en selvfølge at mye samferdsel blir digital og autonomisert. Dette er ikke noe som begynner om 5 eller 10 år – det er allerede i gang. Vi jobber med å legge tilrette for autonomi på Herøya, men vi er avhengig av at også infrastrukturen ellers i regionen blir tilspasset slike løsninger.

Annerledes framtid 

– Vi i Herøya Industripark som tilrettelegger for fremtidsrettet industri i det grønne skiftet, ser at behov og løsninger på infrastruktur og samferdsel kan se veldig annerledes ut i framtiden. Vi tror derfor det er viktig å utforske framtiden med å stille nye spørsmål, sier Aasland. 

Tenk om ...

– Sett det litt på spissen, våger Aasland. – Tenk om vi i løpet av et tiår får lastebiler som er utslippsfrie (hydrogen, ammoniakk e.l.) og som kan kjøre autonomt, koble seg på hverandre og kjøre trygt? Vi bør være mye mer offensive og kreative når det gjelder arealplanlegging og ressursbruk. 

– Og for persontransport kan det virke som dagens unge er mye mer positive til delingsøkonomi enn oss «gamle». Hva vil det ha å si for bruk av transportmidler? Vil vi om noen år ha autonome nabolagsbiler som fungerer som drosjer?

Forutsigbarhet for investeringer

Utvikleren i Herøya Industripark tenker langt framover. 

– Forutsigbarhet er ekstremt viktig for virksomheter som skal investere – enten det er et selskap i oppstartfasen, en teknologileverandør, eller et internasjonalt konsern. Vi i Herøya Industripark jobber hver eneste dag med å tilrettelegge for eksisterende industri og etablering av ny industri. For industrien er det avgjørende med god tilgang på transportløsninger – både på vei, sjø og bane.

– Industribedriftene i vår region konkurrerer hver dag i et internasjonalt marked, og da er vi avhengige av at regional og nasjonal samferdsel ikke blir en flaskehals og reduserer konkurransekraften for disse bedriftene, sier han.

Framtidens mobilitet

Ett av Samferdselsløftets anbefalinger legger vekt på at samferdselspolitikken må ta Norge inn i en ny tid.

NHO skriver i rapportens anbefaling. "Samferdselsområdet vil i økende grad være preget av grønn omstilling til lav- og nullutslippsløsninger for å møte kravene om en mer klimavennlig fremtid. Innen 2030 skal transportutslippene halveres. Videre vil digitalisering og bruk av ny teknologi få stor betydning for både transportformer og transportbehov. Disse endringene utvider også infrastrukturområdet til også å omfatte tilgang på effektiv energi- og digital infrastruktur, samt tiltak som sikrer at nye løsninger innfases raskt.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan den nye normalen blir, men prosjektene bør i større grad stresstestes mot virkninger av ny teknologi. Det blir både viktig å unngå feilinvesteringer og underinvesteringer."

Forslag til prioriterte prosjekter for Vestfold og Telemark i første periode (2022–2027). 

Utdrag fra NHOs rapport Samferdselsløftet.

Bane

Intercity-utbygging Stokke – Sandefjord

Vei

E134 Vågsli- Seljestad
Torp Sandefjord lufthavn
Rv 36 Seljord – Grenland

Prosjekter som bidrar til utvikling av regionale, nasjonale og internasjonale transportkorridorer for person- og godstransport bør prioriteres. Det gjelder også prosjekter som sikrer utvikling av byområder, store bo- og arbeidsmarkedsregioner, og prosjekter som utløser teknologiske muligheter som lar se skalere videre.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler