Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Reisevaneundersøkelse i Herøya Industripark avdekker stort behov for nytt busstilbud

Herøya Industripark har tilrettelagt for å ta i mot flere busser

Herøya Industripark har tilrettelagt for å ta i mot flere busser, blant annet investert i nye busskur og lagt om traseen. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

3 av 4 som jobber på Herøya ønsker å ta buss til arbeidsplassen. Det kan bety 1800 nye busspassasjerer til og fra jobb flere ganger i uka. Og tilsvarende færre biler i rushtrafikken.

Herøya Industripark etterspør busstilbud for de 2500 som jobber på Herøya.

– Reisevaneundersøkelsen avdekker et behov blant de ansatte på Herøya, og en større satsing på arbeidsreiser er viktig i videreutviklingen av busstilbudet i Grenland, sier Anne Cecilie Gundersen som er rådgiver for kollektivtransport i Telemark fylkeskommune.

Investert for økt busstrafikk på Herøya

Industriparken har allerede tilrettelagt for å ta imot flere busser.

– Sammen med Vestviken Kollektivtrafikk har vi lagt om busstraséen i industriparken og vi har investert i nye busskur. I alt har vi brukt 1,7 millioner kroner for å tilrettelegge for buss, forteller markeds- og forretningsutvikler Gard Madsen i Herøya Industripark.

– Vi etterlyser spesielt et nytt busstilbud sørfra. Undersøkelsen viser at 1 av 3 som jobber på Herøya bor ved kysten og mange har lengre reisevei enn 6 -9 kilometer. For disse finnes det ikke noe tilbud i dag.

Mange svar på reisevaneundersøkelse

For å kartlegge dagens reisevaner og framtidige behov og ønsker om å bruke kollektiv transport, gjennomførte derfor industriparken en reisevaneundersøkelse i november, som ble sendt til flere enn 1600 mottakere.

Svar fra nær halvparten (689 respondenter) viser at 75 prosent ønsker å reise kollektivt dersom det finnes et godt tilbud. Det kan bety at om lag 1800 personer med arbeidsplass på Herøya er klare for å ta bussen til og fra jobb flere ganger i uka.

Konkrete behov

Rådgiver Anne Cecilie Gundersen i Telemark fylkeskommune (t.v.), arrangerte denne uka dialogmøte om kollektivtilbudet i Grenland, og Tone Brekke og Gard Madsen representerte Herøya Industripark. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs) 

Rådgiver, Anne Cecilie Gundersen i Telemark fylkeskommune, er svært fornøyd med undersøkelsen som nå synliggjør konkrete behov og potensial for arbeidsreiser til Herøya-området.

– Vi ønsker at flere bruker buss til og fra jobb, og arbeidsreiser er ett av våre prioriterte innsatsområder. Vår jobb er å legge til rette for busstilbud der det er et stort potensial for å nå flere bussreisende. Herøya er en stor arbeidsplass, og er klart innenfor våre satsingsområder når vi skal legge føringer for tilbudet videre, sier Gundersen som daglig mottar innspill og meninger fra mange hold.

Store gevinster

Gard Madsen i Herøya Industripark påpeker flere gevinster.  

– Et godt busstilbud til Herøya gir på kort sikt gevinster for miljøet og reduserer antall biler i rushtrafikken. I reisevaneundersøkelsen oppgir 75 prosent at de kjører egen bil. Det kan bety en reduksjon på om lag 1800 biler i rushtrafikken. På lengre sikt kan færre biler åpne for at vi kan gjøre om parkeringsarealer til næringsarealer for etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser på Herøya, understreker han.

I dialog for nye tilbud

Denne uken inviterte Gundersen og fylkeskommunen til dialogmøte for å stake ut videre busstilbud i Grenland. Store offentlige og private aktører med store arbeidsplasskonsentrasjoner som Høgskolen i Sør-Øst Norge, Sykehuset Telemark og Herøya Industripark deltok.

Gard Madsen fra Herøya Industripark er svært glad for konstruktiv dialog, og også ydmyk for at etablering av nye kollektivtilbud er omfattende beslutningsprosesser som tar tid.

– Alle innspill vi har mottatt det siste året, samt innspill fra dialogmøtet, blir oversendt Nettbuss med enkelte føringer. Deretter kommer de tilbake med et forslag til rutetilbud innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelig, forteller Gundersen.

Belønningsmidler

Nye busstilbud er også avhengig av nye statlige midler, i dette tilfelle belønningsmidler.

– Vi har fått til mye med midlene fra forrige runde. Tallene viser en voldsom vekst i antall bussreisende, og vi opplever en  kraftig vekst i antall reiser med buss. Det er gode kort å ha på hånden når samferdselsdepartementet skal behandle vår søknad om en ny fireårig belønningsavtale slik at vi kan opprettholde og videreutvikle kollektivtilbudet i Grenland, sier en tålmodig og optimistisk rådgiver i Telemark Fylkeskommune.

– Vi jobber for at nye busstilbud er på plass fra høsten 2017, avslutter Gundersen.

Om reisevaneundersøkelsen i Herøya Industripark:

  • Sendt ut som link til > 1600 mottakere
  • 689 respondenter
  • Gjennomført i november 2016

For mer informasjon om undersøkelsen kontakt:

Gard Madsen, marked- og forretningsutvikler, Herøya industripark AS, telefon 90 93 78 33,  gard.madsen@hipark.no

Se dagens rutetilbud til/fra Herøya Industripark

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler