Herøya Industripark AS

Telefon: +47 35 92 65 00  

E-post: hip@hipark.no 

Besøksadresse 
Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn

Vareleveranser
Rolighetsvegen 18, 3936 Porsgrunn

Herøya – sentral i storsatsing på miljøvennlig godstransport

Sentrale aktører i satsingen på miljøvennlig godstransport, på togsporet på Herøya. Fra venstre Knut Duesund, leder av hovedutvalg for samferdsel i Telemark fylkeskommune, Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS, Hanne Gro Haugland, daglig leder i Vekst av Grenland og Hans Hilding Hønsvall, leder av hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune.(Foto: Tone Brekke)

En jernbaneterminal i Herøya Industripark blir en viktig forutsetning for å få til en storsatsing på miljøvennligvennlig godstransport i Telemark og Vestfold. I dag presenterte en bredt sammensatt prosjektgruppe sin rapport om felles godskonsept, fase 1.  

Målet er å gjøre regionen til et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane. Etter planen skal gods tilsvarende en femtedel av godstransporten i Norge over fra vei til jernbane i regionen vår. 

Krever nye løsninger

Både Telemark og Vestfold har et mangfoldig næringsliv, velfungerende havner og mye av den linjekapasiteten som skal til for å få til en endret godstransport. Det som mangler er terminaler og jernbaneknutepunkter som kan håndtere større godsvolum.

– Nasjonale beregninger viser at godsvolumet vil dobles fram mot 2050, mens Grenland Havn forventer en vekst på 50 % de neste 5 til 10 årene. Det tilsvarer ca 6 millioner tonn pr. år. Samtidig er det satt mål om nullutslipp i transportsektoren, og det krever nye løsninger, understreker Anne-Gro Ahnstrøm, avdeling for areal og transport i Telemark fylkeskommune.

Beskjedent prosjekt – stor effekt

Løsningen som prosjektet presenterer tar utgangspunkt i at det etableres flere terminaler for gods i regionen. Mellom disse etableres det operative koblinger slik at terminalene kan samarbeide om felles togtilbud til og fra regionen. Aktørene karakteriserer dette som et beskjedent prosjektet – med stor effekt.

Nasjonal Transportplan, NTP 2018 - 2029 har en godssatsing på 18 milliarder kroner, og godskonseptet Vestfold/Telemark er én av satsingene som er trukket fram.

NTP med flere tiltak

NTP omtaler flere av tiltakene som inngår i konseptet og løsningen på kort- og mellomlang sikt, blant annet ny jernbaneterminal i Larvik havn, ny jernbaneterminal på Herøya og aktivering av Borgestad som skiftestasjon for sammensetting og splitting av tog.

– Tiltakene vil gjøre mellomtransport på bane mulig mellom Borgestad, Herøya, Larvik havn og Breviksterminalen, og sikrer pålitelig og effektiv framføring av godstog til Breviksterminalen, forklarer Duesund og Hilding Hønsvall i henholdsvis Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

40.000 semitrailere bort fra veien

De to understreker at dette kun er en start, mens målet på sikt er å utvikle det regionale godsvolumet ytterligere.

Etter ett driftsår vil den regionale jernbaneløsningen ha et potensial for å frakte volumer tilsvarende 44.000 tjue-fots containere (TEU). Etter det 5. året kan godsmengden nesten dobles, og etter 10 til 15 år vil den kunne være over 110.000 TEU.

– Dette er volumer som er mer enn tilstrekkelige for å kunne sette opp et togtilbud i regionen med tilfredsstillende frekvens, mener prosjektdeltakerne.

Lang toghistorikk

Herøya Industripark har en lang toghistorikk, og deler av jernbanenettet var operativt til inn på 90-tallet. Togtraseen fra inngangen til industriparken og gjennom tunnelen til Porsgrunn stasjon ligger der fortsatt, og både areal og tunnelløpet har god standard og vil kunne gjøre nytte for seg igjen.

Flyfoto Herøya Industripark

Den hvite firkanten til venstre i bildet viser området som er regulert til jernbaneterminal. Det pågår et eget prosjekt for Herøyaterminalen som ledes av Jernbanedirektoratet. 

–  Vi har regulert et sentralt område i industriparken til jernbaneterminal. Selv om en del av transportvolumet til og fra industriparken vil bli tatt hånd om at det autonome containerskipet Yara Birkeland, vil det fremdeles være mye som ikke kan fraktes på dette skipet. Her vil bane være et godt alternativ til semitrailere, understreker direktør Sverre Gotaas i Herøya Industripark AS.

Autonomt logistikksystem

Industriparken har også ambisjoner om å etablere et autonomt logistikksystem i parken, der interntransport hovedsakelig vil foregå med elektrisk drevne, autonome kjøretøyer.

– I denne ambisjonen er en godsterminal et sentralt element for å effektivisere logistikken, og forenkle overgangen fra ekstern til intern transport. En slik terminal vil samtidig kunne utnytte kapasiteten til Yara Birkeland ytterligere, påpeker Gotaas. 

I Jernbanedirektoratets handlingsprogram ligger det inne penger til denne terminalen etter 2024. Prosjektet er klar på at dette er sent, og at alle aktørene må trykke på for å få framskyndet bevilgningen. I tillegg jobber prosjektet for at staten skal etablere en incentiv-ordning for å bidra til at fraktselskapene går over til jernbane. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler